Trimsalon
Buddies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trimsalon Buddies
Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met de leveringsvoorwaarden die Trimsalon Buddies opstelt.

Prijsopgaven.

Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijslijst en kan wijzigen op het moment dat het dier behandelt wordt door vooraf onvoorziene omstandigheden zoals; vlooien, vervilting e.d.

Overeenkomsten.
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat een afspraak mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Levering van goederen en diensten.
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn. Het risico van het vervoeren van dieren ligt ten aller tijden bij de eigenaar van het dier.

Overmacht.
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan Trimsalon Buddies niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid.
Trimsalon Buddies is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met de dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier is Trimsalon Buddies ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
Trimsalon Buddies heeft een aansprakelijkheidsverzekering in bovenstaande situatie.

Klachten.
Klachten dienen tijdens het afgeven van het dier te worden vermeld of moet binnen 24 uur (weekend niet inbegrepen) na de trimbehandeling bij Trimsalon Buddies kenbaar zijn gemaakt en er moet binnen afzienbare tijd eenmalig een oplossing aangeboden worden door de trimsalon, de uitvoering daarvan zal in overleg plaatsvinden.

Betaling.
Tenzij anders besproken, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling voor/bij aflevering.
- Bij weigering van betaling is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken en worden toekomstige behandelingen geannuleerd. Tevens wordt uw huisdier uit het klantenbestand verwijderd.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
- Annuleringen tot 24 uur voor de afspraak kunnen kosteloos worden doorgegeven, met bevestiging van Trimsalon Buddies.
- Bij een annulering korter dan 24 uur zal 50% van het afgesproken bedrag worden doorbelast, u ontvangt hiervoor een betaalverzoek of factuur. Na dat de betaling is voldaan is het maken van een nieuwe afspraak weer mogelijk.*

*Bij een behandeling die kort van tevoren wordt afgezegd of wanneer een klant niet komt opdagen wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Privacyverklaring Trimsalon Buddies
Hieronder vindt u de privacyverklaring van Trimsalon Buddies. Gevestigd: Gebroedersgootjesstraat 39 Baflo, ingeschreven onder KvK-nummer 72496118.

PersoonsgegevensTrimsalon Buddies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Trimsalon Buddies verwerkt:
Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Woonplaats, Gegevens van uw huisdier.